Dłużnik

Dłużnik

Zgodnie z treścią art. 804 kpc organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym.

Stosownie do treści art. 801 1 § 1 kpc dłużnik składa wykaz majątku przed komornikiem pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Wzywając dłużnika do złożenia wykazu majątku, komornik uprzedza go o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia oraz poucza, że w razie niezłożenia wykazu majątku wierzyciel może zlecić komornikowi poszukiwanie majątku dłużnika.

Jak stanowi art. 761 § 3 kpc Dłużnik zawiadomiony o wszczęciu egzekucji ma obowiązek informowania komornika o zmianie miejsca zamieszkania, pobytu trwającego dłużej niż miesiąc. W przypadku zaniedbania tego obowiązku pismo wysłane na dotychczasowy adres dłużnika pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Kontaktując się z Kancelarią należy podać sygnaturę akt KM / GKM / KMS / KMP oraz dane dłużnika. Jednocześnie Komornik informuje, iż podawanie się za inną osobę i wprowadzanie w błąd organu egzekucyjnego stanowi przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Zgodnie z treścią art. 760 kpc wnioski i oświadczenia w postępowaniu egzekucyjnym składa się na piśmie albo ustnie do protokołu.

Skip to content