Wierzyciel

Wierzyciel

EGZEKUCJA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego odbywa się na wniosek. W tym celu Wierzyciel winien złożyć do Komornika Sądowego następujące dokumenty:

  1. wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego ( do pobrania w zakładce WNIOSKI DO POBRANIA )
  2. oryginał tytułu wykonawczego ( samo orzeczenie sądu nie wystarcza, aby wszcząć postępowanie egzekucyjne. Po uprawomocnieniu się tudzież stwierdzeniu natychmiastowej wykonalności orzeczenia sądowego należy złożyć do właściwego sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Jedynie prawomocne orzeczenie sądu wraz z nadaną klauzulą wykonalności stanowi TYTUŁ WYKONAWCZY na podstawie którego Komornik Sądowy może wszcząć postępowanie egzekucyjne )
  3. pełnomocnictwo, o ile Wierzyciel reprezentowany jest przez adwokata lub radcę prawnego
  4. oświadczenie o skorzystaniu z prawa wyboru komornika stosownie do treści  art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych, jeżeli Dłużnik mieszka lub ma swoją siedzibę poza właściwością Sądu Rejonowego w Zambrowie.

W sytuacji kiedy Wierzyciel nie dysponuje wiedzą na temat majątku Dłużnika może zlecić komornikowi jego poszukiwanie.

ZABEZPIECZENIE ROSZCZEŃ

Postępowanie zabezpieczające ma na celu zabezpieczenie roszczeń Wierzyciela (uprawnionego), które nie zostały jeszcze stwierdzone tytułem wykonawczym. Wszczęcie postępowania zabezpieczającego możliwe gdy Wierzyciel (uprawniony) dysponuje:

  1. postanowieniem sądu o udzieleniu zabezpieczenia zaopatrzonym w klauzulę wykonalności,
  2. nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym (art. 492 k.p.c.),
  3. europejskim nakazem zabezpieczenia na rachunku bankowym.

Postępowania zabezpieczającego pozwala w bardzo krótkim czasie ochronić interes przyszłego wierzyciela. Zabezpieczone w ten sposób środki komornik przekazuje do depozytu sądowego do momentu zakończenia sporu między uprawnionym a obowiązanym.

PROTOKÓŁ STANU FAKTYCZNEGO

Protokół stanu faktycznego służy dokonaniu obiektywnego opisu stanu rzeczy bądź okoliczności zastanych przez komornika w chwili jego sporządzenia. Protokół ten utrwala dany stan faktyczny, który bez sporządzenia dokumentu zawierającego jego opis mógłby ulec zatarciu lub zmianie, co mogłoby znacznie utrudnić lub wręcz uniemożliwić sądowe rozpoznanie sprawy.

Protokół stanu faktycznego sporządzony przez komornika sądowego ma moc dokumentu urzędowego, może on być wykorzystywany jako dowód w postępowaniu sądowym.

W celu sporządzenia przez Komornika Sądowego protokołu stanu faktycznego należy z złożyć w Kancelarii wniosek o jego sporządzenie.

SPIS INWENTARZA

W przypadku przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza konieczne jest przeprowadzenie spisu inwentarza. Sporządzenie spisu inwentarza jest niezbędne by spadkobierca mógł w pełni skorzystać z dobrodziejstwa inwentarza tzn. aby odpowiadał za ewentualne długi spadkodawcy tylko do wysokości wartości nabytego spadku tzw. wartości czystej spadku.

Spis inwentarza wykonywany jest na wniosek uprawnionej osoby. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza może zostać złożony:

  1. do sądu spadku, który wyda postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza przez komornika
  2. bezpośrednio do Komornika

W przypadku złożenia wniosku o sporządzenie spisu inwentarza bezpośrednio Komornikowi Sądowemu należy:

  1. złożyć w Kancelarii odpowiedni wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (do pobrania w zakładce WNIOSKI DO POBRANIA) oraz do wniosku dołączyć dokumenty uprawdopodobniające, że wnioskodawca jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, albo wykonawcą testamentu (np. odpis aktu zgonu).
Skip to content